Startlaphoz Csatlakozz!

Jogeset:

Versenytilalmi megállapodás

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. szeptember 12. péntek, 13:50

A gazdasági élet szereplőinek a cégjegyzékben lévő azonos tevékenységi köre mellett sem kizárt, hogy a volt munkavállaló nem veszélyezteti a volt munkáltató gazdasági érdekeit. A versenytilalmi megállapodás megszegését a munkáltatónak úgy kell bizonyítania, hogy a tényállás egyedi sajátosságai alapján kétséget kizáróan megállapítható legyen a gazdasági érdekeinek tényleges megsértése, vagy ennek valós veszélye [1992. évi XXII. tv. 3. § (5) bek.]. Az alábbi példában két, látszólag azonos tevékenységet folytató cég és munkavállalójuk esetét ismertetjük a Kúria döntése alapján – írja a munkajog.hu.

   Az agrármérnök képzettségű alperes 2009. augusztus 1-jétől állt a felperes alkalmazásában területi üzletkötő munkakörben. Az alperes személyi alapbérét 400.000,-Ft-os havi díjban állapították meg azzal, hogy a mindenkori havi munkabér egyharmada a versenytilalmi megállapodás ellenértéke.
 
   A szerződésben kikötötték, hogy a munkaviszony bármely okból történő megszűnése esetén az azt követő két éven belül a munkavállaló nem folytathat a munkáltatóval sem közvetve, sem közvetlenül verseny-tevékenységet. Ennek minősítették általában minden olyan, szabályozott jogi keretek között, vagy azon kívül végzett tevékenységet, amely a munkáltató piaci helyzetére, koncessziós kötelezettségeire, tevékenységi körére, gazdasági kapcsolataira tekintettel a munkáltatónál megszerzett tapasztalatok és üzleti kapcsolatok olyan felhasználásával járhat együtt, ami a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérthetné.
 
   Példálózó jelleggel ilyennek minősítették a munkáltató fő tevékenységi köreivel azonos vagy hasonló, a mezőgazdaság input termékeinek növényvédő-szer, vetőmag értékesítését.
 
   Az eredetileg határozott időre kötött munkaszerződést 2009. november 2-ától határozatlan időtartamúra módosították.
 
  A felperes munkáltató cégjegyzék szerinti főtevékenysége a műtrágya, nitrogén vegyületek gyártása, ezen kívül számtalan egyéb tevékenységi kört is nyilvántartásba vetettek, ezek között szerepel a vegyi áru nagykereskedelme is.
 
  A felperes ténylegesen ammónium nitrát, pétisó, karbamid és nitrosol műtrágyát állít elő, amelyet természetesen értékesít is a B. H. Kft. által gyártott foszfor és kálium tartalmú műtrágyákkal együtt.
 
   A felperes ezen műtrágyák eredményesebb értékesítése céljából hozta létre a területi képviselői hálózatát, amelynek keretében is foglalkoztatta az alperest.
 
   A munkaköri leírás szerint feladata Pest megye területén az előbb felsorolt műtrágyák értékesítése a végfelhasználók részére, ezek felkutatása, folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatásuk, szaktanácsadás és általában az értékesítést elősegítő tevékenység folytatása volt.
 
   A felek a munkaviszonyt 2012. szeptember 14-ével az alperes kezdeményezésére közös megegyezéssel megszüntették.
 
  Az alperes 2012. szeptember 17-étől a B. Kft-nél helyezkedett el, amely takarmányozási alapanyag kereskedelemmel foglalkozik, s az alperesnek ezek beszerzése volt a munkaköri feladata.
 
  2013. január 1-jétől pedig a P. E. Zrt.-nél létesített munkaviszonyt. Ezen munkáltató kukorica törkölyt, azaz magas fehérje tartalmú takarmányt, kukoricaolajt, valamint etanolt állít elő, amelyhez szükséges alapanyag a kukorica, amelynek beszerzése az alperes munkaköri feladata T., S. és D.-P. megyében.
A P. E. Zrt. a cégkivonat szerint szerves vegyi alapanyag-gyártással foglalkozik főtevékenységként, ezen kívül a számos egyéb nyilvántartott tevékenységek között a vegyi áru nagykereskedelme is szerepel.
 
   A felperes keresetet terjesztett elő a bíróságnál, amelyben kérte, hogy az alperest a munkaszerződésben rögzített versenytilalmi megállapodás megsértése miatt annak 24 hónapra járó ellenértéke, 3.365.041,-Ft megfizetésére kötelezze.
 
   Álláspontja szerint a tevékenységi körébe nemcsak műtrágya és nitrogén vegyületek gyártása tartozik, hanem vegyi áru nagykereskedelme is, hiszen a legyártott műtrágyát és vegyi termékeket értékesíti is. Ezen tevékenysége meghatározó jelentőségű, az árbevétel 80,78 százalékát e tevékenység révén érik el.
 
   Az alperes pedig a P. E. Zrt.-vel létesített munkaviszonyt, amelynek tevékenységi körébe ugyancsak vegyi áru nagykereskedelme tartozik, s ezért az azonos tevékenységi kör miatt az alperes jelenlegi munkáltatója versenytársként jelentkezik a piacon.
 
   A munkaszerződés 10. és 11. pontjai pontosan meghatározzák, hogy azokat a tapasztalatokat, információkat, amelyeket a felperesi munkáltatónál szerzett meg volt a munkavállalójuk, más cég javára nem hasznosíthatja. Az alperest felkészítették az üzletkötői munkakör ellátására, információval látták el, a vevőkört, azok tevékenységét, a tevékenységük volumenét, helyét illetően. Mindezeket az alperes felhasználja, amikor ugyanezektől a cégektől felvásárolja a kukoricát. A felperestől megszerzett ismeretek hasznosítása a jogos gazdasági érdekeit sértheti.
 
   Az alperes a kereset elutasítását kérte hivatkozva arra, hogy a munkaszerződés szerinte pontatlan megfogalmazása értelmében a munkáltatók fő tevékenysége alapján kell megítélni, hogy versenytársak-e. A felperes főtevékenységi köre a műtrágya és nitrogén vegyület gyártása, míg a P. E. Zrt-é szerves vegyi alapanyag-gyártás, tehát nem azonos.
 
  Másrészt a felperes műtrágyát gyárt és értékesít emellett ammóniát, kalcinolt, salétromsavat, szalmiákszeszt, argont és nitrogéngázt. A P. E. Zrt. pedig bioethanolt állít elő, amit elsősorban üzemanyagnak használnak, ennek előállítása során keletkező melléktermék pedig értékes száraz anyag, ami állati takarmányhoz használható adalék anyagként. A P. E. Zrt. sem a felperes által megjelölt terméket, sem azokhoz hasonló terméket nem állít elő, és nem értékesít. A felperes a műtrágya piacon, a P. E. Zrt. pedig az üzemanyag és a takarmány piacon tevékenykedik, a kettő között nincs átfedés, a két cég nem versenytársa egymásnak.
 
  Az alperes tehát a felperest, vagy a műtrágya piacot érintő információt nem tudja új munkaköre ellátása során felhasználni. A konkurencia tilalomnak pedig éppen az ilyen információ felhasználás megakadályozása a célja.
 
   A vegyi áru nagykereskedelem tevékenységi körének azon értelmezése, amelyre a felperes a keresetét alapítja, azt eredményezné, ahogy az alperes semmilyen gazdasági társaságnál nem helyezkedhetne el, amelynek tevékenységi köre között fő vagy egyéb tevékenységként bármelyik szerepel a felperes egyéb tevékenységei között megjelöltek közül.
 
  Az alperes a felperessel fennállt munkaviszonya alatt un. input termék értékesítésére irányuló tevékenységet végzett, míg a jelenlegi munkáltatójánál az alapanyag ellátás biztosítása, valamint ún. ouput anyagok értékesítése a feladata.
 
   A munkaszerződésben a tilalmazott tevékenységi kör pontos meghatározása nem történt meg, a munkaszerződés 11. pontja túl tágan fogalmazza meg a kikötés szempontjából versenytársnak minősülő társaságokat. A versenytilalmi megállapodás érvényességi feltétele a munkavállaló magatartásának korlátozásához képest megfelelő ellenérték, valamint a versenytilalom tisztességes, a munkavállaló megélhetését, a szabadpiaci versenyt méltánytalanul és túlzottan nem korlátozó feltétel meghatározása. A versenytilalom nem eredményezhet olyan mértékű korlátozást, amely nem az információk védelmét,  a munkáltató gazdasági tevékenysége veszélyeztetésének elkerülését, hanem az adott tevékenység tekintetében széles körben és területen a piaci verseny jelentős korlátozását jelenti.
 
Megalapozatlan kereset
 
   A felperes keresete a bíróság álláspontja szerint megalapozatlan. A szerződés kötésekor hatályban volt 1992. évi XXII. tv. (Mt.) 3. §. (5) bekezdése szerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
 
   A (6) bekezdés értelmében a munkaviszony megszűnését követően ilyen kötelezettség a munkavállalót csak ilyen tartalmú, megfelelő ellenérték fejében kötött megállapodás alapján és három évig terhelheti. E megállapodásra a polgári jog szabályai az irányadók.
 
  A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt köteles a munkaviszonyból eredő kötelezettségeit úgy teljesíteni, hogy azzal a munkáltatója érdekeit érvényre juttassa. A munkaviszony megszűnését követően azonban ilyen kötelezettség már csak akkor terheli, ha e vonatkozásban a munkáltatójával megállapodást köt.
 
  A megállapodás akkor jogszerű, hogy ha a nála megszerzett információk védelmét, a gazdasági tevékenysége veszélyeztetésének elkerülését célozza. A megállapodás rendeltetése azonban nem lehet az, hogy a munkavállaló megélhetését, a szabad piaci versenyt méltánytalanul és túlzottan korlátozza.
 
   A versenytilalmi megállapodás nyilvánvalóan csupán arra irányulhat, hogy a munkáltatónál megszerzett információkat, adatokat a volt munkavállaló tisztességtelen módon ne használhassa fel a volt munkáltatója érdekeinek sérelme céljából.
 
   Ugyanakkor a munkáltatónál megszerzett munkatapasztalat, bizonyos tevékenységekben szerzett gyakorlat felhasználásának tilalma nem írható elő, hiszen ilyen alapon a munkavállaló sehol nem helyezkedhetne el, hiszen minden munkáltatónál szerez valamilyen fajta gyakorlatot, amely a későbbi munkavégzésére kihat. Ugyanez azonban nem jelenti azt, hogy a volt munkáltatója jogos gazdasági érdekének veszélyeztetésével jár.
 
  A bíróság ezért nem osztja a felperes azon álláspontját, hogy a munkaszerződésben foglalt versenytilalmi megállapodás úgy értelmezendő, hogy a kereskedelmi tevékenység folytatásához megszerzett általános elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és hasonló munkakörben ennek felhasználása a jogos gazdasági érdekeit sérti.
 
  A bíróság megítélése szerint csak az olyan, a volt munkáltató gazdálkodásához kapcsolódó adatok, ismeretek felhasználásának a tilalmára vonatkozhat a megállapodás, amelyek a volt munkáltató piaci helyzetét, a gazdasági társaságok közötti versenypozícióját hátrányosan érintheti. A munkaszerződés 11. pontja lényegében ez utóbbinak felel meg.
 
  A 11/a. pont szerint a munkáltató főtevékenységi köreivel azonos vagy hasonló (pl. mezőgazdasági input termékeinek értékesítése), tevékenységet végző vagy szolgáltatást nyújtó társaság minősül versenytársnak.
 
  Ebből a bíróság álláspontja szerint az is következik, hogy önmagában az a tény, hogy azonos TEAOR megjelelésű tevékenységi körök szerepelnek mindkét munkáltató cégjegyzékében, még nem jelenti azt, hogy a piacon versenytársak lennének.
 
  Mindkét munkáltató, de főleg a felperes egyébként olyan széles körben sorolja fel a tevékenységi köreit, hogy gyakorlatilag az alperes bármilyen fajta tevékenységet végző munkáltatónál való elhelyezkedése kizárt, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen feltétel.
 
   Azonban maga a felperes sem így értelmezte a saját szerződését, hiszen magyarázatként e pontba illesztette, hogy a mezőgazdaság input termékeit előállító, vagy ezzel kapcsolatos szolgáltatást végző versenytársra gondolt.
 
   Ugyanerre a következtetésre juthatott az alperes is a szerződés aláírásakor, hiszen a magyar nyelv szabályainak megfelelő szöveg- értelmezésből ez következik.
 
   A rendelkezésre álló adatokból pedig egyértelműen megállapítható, hogy a felperes jelentős, az ügy megítélése szempontjából figyelembe veendő tevékenységi köre, nevezetesen a műtrágya előállítás és értékesítés, valamint az alperes jelenlegi foglalkoztatója tevékenysége még akkor is, hogy ha az elnevezés, nevezetesen a vegyi áru nagykereskedelem azonos, tartalmában lényegesen különbözik. Az alperes jelenlegi foglalkoztatója semmilyen olyan terméket vagy szolgáltatást nem nyújt, amely hasonlít a felpereséhez, azzal egyenértékű vagy egyáltalán funkciójában bármi hasonlatosság mutatkozna.
 
   A felperes nem bizonyította a perben, hogy a P. E. Zrt. bármilyen módon a versenytársa lenne, annak tevékenysége a felperes gazdasági érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.
 
   A bíróság mindebből arra a következtetésre jutott, hogy az alperes a szerződésben vállalt kötelezettségét nem szegte meg, ezért a felperes keresete megalapozatlan, és azt elutasította.
(Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.226/2013.)
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Versenytilalmi megállapodás.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector