Startlaphoz Csatlakozz!

Magas fizetés, vonzó pályakép

Bírói életpálya: az új koncepcióról

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. április 23. csütörtök, 15:53

A Magyar Bírói Egyesület szervezésében, az Országos Bírósági Hivatal közreműködésével került sor a bírói életpályával foglalkozó konzultációs napra. A bírói szervezeten belüli szervezeti egységek együttműködési megállapodást írtak alá, mellyel a bírói életpálya-modellel kapcsolatos munkájukat a továbbiakban összefogják – írja a jogiforum.hu.
 
   Handó Tündeaz Országos Bírósági Hivatal elnöke köszöntő beszédében célként határozta meg, hogya bírói életpálya modell egységes szerkezetbe foglalt részletes kidolgozása 2015-ben megtörténjék.
 
 A bírói életpálya koncepció kialakítása régóta megfogalmazott és jogos igény. A magyar igazságszolgáltatás egy európai horizontú „eredménytáblán” jó teljesítményt felmutatva szerepel a ranglista első harmadában. A bírói megbecsültség, a munkakörülmények, az erkölcsi elismerés tekintetében nem állunk ilyen jól az uniós összehasonlításban. A bírói életpályában egyszerre kell megjelennie az egyén életlehetőségének, boldogulásának másrészt a bírósági szervezet hatékony és alkotmányos kötelezettségeknek megfelelő működésének. Fontos, hogy a szervezeten belül az egyes emberek ne csak munkaként, szakipari tevékenységként éljék meg a mindennapjaikat, hanem éljék azt át valóban a hivatás méltóságának, felelősségének tudatával. Mivel az életpálya egyéni sorsokat befolyásol egy ilyen modellt csak egy közösen elfogadott szilárd értékrend alapján szabad kialakítani. A legfontosabb azon értékek, elvek meghatározása, amelyek mentén a mindennapokat rendezni lehet. Meg kell hogy jelenjen a koncepcióban a kiszámíthatóság, a biztonság, esélyegyenlőség, az automatizmus és a teljesítmény egysége, a folyamatos előmenetel lehetősége, az élethosszig tartó gondoskodás, az elkötelezettség megbecsülése és a teljesítmény értékelése.
 
  „A koncepció kialakítása nem lehet kizárólag az OBH feladata, közös vállalás kell, hogy legyen. Az előttünk álló rövid időt maximálisan ki kell használni, de a modellt logikusan, lépésről lépésre felépítve kell kialakítani.” - hangsúlyozta Handó Tünde.„Más hivatásrendek előrébb tartanak már a jogalkotás terén, vagy akár a szervezeti céljaik áttekintésében. Természetesen nem lehet olyan komplett modellt előállítani, ami egyszerre jó minden egyes munkaköri csoportnak, és minden a szervezetben dolgozó embernek az igényét kielégíti. Emellett figyelemmel kell lenni a társadalmi környezetre, a bírósági szervezeten kívül létező keretrendszerre.” - mondta az OBH elnök.
 
  A közösen kialakított eredmény és a mielőbb előrejutás érdekében a 2015. február 27-i konzultációt követően konkrét lépéseket kerültek meghatározásra:
  • Megállapodás került aláírásra, melyben a teljes bírósági szervezet kifejelzte azon szándékát, hogy együtt, egymásra támaszkodva fog a jövőben munkálkodni.
  • Megalakul a Bírói Életpálya Szakértő Testület, melynek feladata a cél eléréséhez szükséges koordinációt és szakmai hátteret biztosítani.
  • Az OBH létrehozta a központi intraneten azt az aloldalt, amely az életpályamodellről szól, és minden érintett számára elérhető. Itt kerülnek közzétételre a szakmai anyagok emellett az oldal fórum-lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. (Ez egyúttal garanciája is lehet annak, hogy a modell kidolgozásában mindenki elmondhassa a javaslatait, véleményét.)
 
  Az OBH jogszabály véleményezési munkájának eredménye, hogy egy előterjesztésben már szerepel egy kormányhatározati javaslat, amely felkéri az igazságügyi minisztériumot, hogy 2015. október 15-ig az életpálya koncepciót terjesszék a kormány elé.
 
  Darák Péter a Kúria elnöke az érdeklődők megjelenését a bírói kar, a jogi szakma iránti felelősség jeleként értékelte. Beszédét Juhász Andor gondolataira építette:„Jövök, de nem a főnöki tekintély Gessler kalapjával, hanem a kartársi szeretetnek és a bírói hivatás megbecsülésének meleg érzéseivel.” „A bírói szervezet – hasonlóan Gesslerhez, aki távollétében a kalapjával képviseltette magát és a kalapjának követelte a tiszteletet – hasonló veszélyes helyzetbe juthat, ha csak a hivatás elismertségével próbál meg elérni valamit. Juhász Andor a bírói értékek közül a bölcsességet, az élettapasztalatot, a kristálytiszta szellemet, becsületes és érző jó szívet emelte ki, mint amelyek jobban biztosítják az igazságszolgáltatást, mint a perrendtartások holt szakaszai. Szervezeti és anyagi feltételeket már Juhász Andor is megemlítette a bírói hivatás biztosítására. Természetesen az ilyenfajta gondoskodás megkövetelni a más hatalmi ágakkal való együttműködést. A közvéleményben fel sem merülhet, hogy egy bírának anyagi gondjai is lehetnek. Bíróként olyan morális tartással kell bírnia, amelyik a teljes anyagi függetlenség hiányát ellensúlyozni képes.” - mondta a főbíró. Más kérdés, hogy azután örök időkre képesek-e ezek az erkölcsi értékek ezt az „immunizáló szerepet” betölteni. Ezt a kérdést az igazság eszméjét mélyen átérző törvényhozásnak és kormányzatnak megkockáztatnia sem szabad. Egyfajta illedelmes szégyellőséggel viszonyul tehát Juhász Andor a bírák fizetéséhez, anyagi ellátásához. Mint gondolataiból kiderül, a magyar nemzet mindig súlyt helyezett az igazságszolgáltatására, ez a nemes hagyomány azonban a tárca költségvetésében nem jut mindig releváns kifejezésre.
 
  Mit tehet a mai bírói kar akkor – vetette fel a Kúria jelenlegi elnöke – amikor jobb anyagi körülményeket, magas fizetést, vonzó pályaképet kíván? Nem tehet mást, mint, hogy egységesen kezdeményezi a változások törvénybe iktatását, törvényhozási tárgyalási rendbe vételét és ennek során teljes összhangra törekszik.
 
  Makai Lajosa Magyar Bírói Egyesület elnöke beszédében kiemelte:Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi emberi jogi dokumentumok garantálják a bírói függetlenséget, mint a demokratikus jogállam alapjait. Az alaptörvénnyel összhangban a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény biztosítja a döntési felelősség súlyához, a bírói hivatás méltóságához igazodó javadalmazást. A bírák függetlenségét biztosító javadalmazásának reálértéken tartását ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A bírói béreknek az elmúlt évtizedben megfigyelhető reálérték-vesztése nem indokolható a nemzetgazdasági mutatók – alapvetően pozitív – változásával. Az aktív bírói szolgálat időtartamának a közelmúltban bekövetkezett lényeges csökkenése és a bírákra vonatkozó szigorú összeférhetőségi szabályok után indokolt a bírói hatáskör méltóságának, felelősségi súlyának és függetlenségét biztosító feltételrendszerének az újragondolása, illetve a nyugdíjba vonuló bírákról való megfelelő gondoskodás megteremtése.
 
  Mindehhez kiszámítható és tervezhető életpályát kell biztosítani, ami versenyképes fizetéssel vonzóvá teszi a pályát a legjobb képességű jogászok számára.
 
  A Magyar Bírói Egyesület alapszabályában is kifejezett célja „a bírói függetlenség védelme, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével a jogállamiság teljesebbé tétele, a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetése, erősítése, a bírák élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása”. A cél megvalósítása érdekében a Magyar Bírói Egyesület törekszik az„Országos Bírósági Hivatallal a szükséges és kölcsönös együttműködés kialakítására és fejlesztésére, különösen a következő területeken: a bíróvá válás folyamata, a pályázatok, az előmenetel kérdései, az oktatás, a képzés, a továbbképzés gyakorlata, a belső igazgatás és szakmai függetlenség viszonya, alakulása, az arányos munkateher problémái, a bírák munkájának értékelése, a javadalmazás – jutalmazás, a munka erkölcsi elismerése, a külső ellenőrzés tartalma, hatékonysága, a nyugdíjas bírák helyzete.”
 
  A fenti alapszabályi rendelkezések egyben tartalmiak is a bírói életpálya tekintetében. „Az Egyesület nemcsak jogosult, hanem köteles is a bírói érdekek képviseletére.” - hangsúlyozta Makai Lajos. „A Magyar Bírói Egyesület az alapszabályi kötelezettségek figyelembevételével vesz részt a közös munkában, mivel a bírói életpálya megvalósulásához a közös fellépés szükséges.”
 
  Hámori Attilaaz Országos Bírói Tanács soros elnöke beszédében elmondta, hogy két évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni a bírói életpálya koncepció kialakításával egy szakbizottságban. A koncepció megvalósításakor a hangsúlyt a koordinációra helyezné. Rendkívüli jelentőséget tulajdonít a kollégák aktív közreműködésének. Mint mondta az apátiába hullott munkatársakat aktivizálni kell, és mivel a feladat rendkívül nagy és sok, a kollégák tevőleges részvételére számít.
 
  Osvald Csilla, a Bírósági Dolgozók Szakszervezetének elnöke, 2015. januárjától tölti be tisztét, így a szakszervezet terveiről, megújulási irányairól, az új alapszabályról, valamint a tervezett rendezvényekről is tájékoztatta a megjelenteket. A szakszervezet munkájába beleillik a bírói életpálya koncepció kidolgozásával kapcsolatos együttműködésben való részvétel. A szakszervezet jogi eszköztára szűkös (nincs például lehetőség a sztrájkra), és mivel ez hatékonyabb is, az együttműködő szakszervezet megjelenítésére kívánnak törekedni. A bírósági vezetés és a tagok közötti híd szerepét szeretnék betölteni. Információáramlást próbálnak elősegíteni, egyrészt a tagoktól érkező észrevételeket juttatnák el a vezetéshez, másrészt visszacsatolást adnának a bírósági vezetésnek döntéseik hatásairól. Feladataik közül a segélyezés szerepe jelentős. „A szakszervezet bízik abban, hogy az életpálya koncepció kidolgozásával a bérezés olyan irányba fog változni, hogy az igazságügyi dolgozók méltóképpen tudnak majd magukról és családjukról gondoskodni.” - mondta az elnök.

Forrás: jogiforum.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Bírói életpálya: az új koncepcióról.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector