Startlaphoz Csatlakozz!

A leggyakoribb munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések

A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai 2.

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. július 17. péntek, 17:00

A munkavédelmi hatóság a 2015. I. negyedévben is végzett ellenőrző tevékenységet. A munkajog.hu korábbi cikkének második részében többek között a súlyos jogsértéseket, a beérkező közérdekű bejelentések vizsgálatának eredményeit, illetve a leggyakoribb munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket ismertetik.

3. SÚLYOS JOGSÉRTÉSEK
A 2015. I. negyedévében a súlyos jogsértések között továbbra is jellemző a magasban végzett munkáknál a leesés elleni megfelelő kollektív műszaki védelem kialakításának hiánya, a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz munkáltató általi biztosításának, vagy a munkavállaló részéről történő használatának elmulasztása.

Közműépítési földmunkáknál sok esetben elmarad a dúcolás, miközben a közúti járműforgalom közvetlenül a munkagödör mellett halad, megnövelve ezzel a föld beomlásának veszélyét.
Villamos berendezések esetében a közvetlen illetve közvetett érintés elleni védelemmel kapcsolatos hiányosság a leggyakoribb veszélyeztetés. A villamos berendezések védőburkolatainak nem megfelelő rögzítése, a villamos vezetékek mechanikai hatás elleni védelmének elmulasztása rendszeresen ismétlődő probléma.

A feldolgozó ipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések esetében továbbra is gyakran fordulnak elő súlyos balesetek a veszélyes tér lehatárolására szolgáló védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya, illetve azok használatának kiiktatása, elmulasztása miatt.
A gépkezelői jogosultság hiányában (nem megfelelő képesítés miatt) történő munkavégzés legtöbbször az anyagmozgatással, raktározással kapcsolatban merült fel, (emelőgépek, targoncák jogosulatlan használata).
A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között vezető helyet foglal el az előzetes, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó követelmények betartásának elmulasztása; egyéni védőeszköz biztosításának hiányában veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés; a munkaegészségügyi mérések elmulasztása, és felső beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozícióban egyéni hallásvédő eszköz biztosítása, használata nélkül történő munkavégzés.

4.UTÓELLENŐRZÉSEK
A munkavédelmi felügyelői intézkedések hatékonyságának egyik mutatója, hogy a munkáltatók milyen arányban hajtják végre a döntéseiket. A 2015. I. negyedévében a felügyelők összesen 345 db utóellenőrzést végeztek, ami az ellenőrzött munkáltatók 11,1 %-át érintette. Az utóellenőrzések tapasztalata szerint a munkavédelmi hatósági intézkedéseket 49 esetben nem hajtották végre, ami 42 munkáltatót érintett. Ez a munkáltatók 1,3 %-ban jelentette a hatósági intézkedések végrehajtásának elmulasztását.
Az intézkedések végrehajtásának elmaradása miatt kiszabott eljárási bírságok összege a 2015. I. negyedévében 3 291 000 Ft volt.

5. PANASZOK, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK VIZSGÁLATA
A munkavédelmi felügyelőségekhez 2015. I. negyedévben országosan összesen 392 db közérdekű bejelentés és 48 db panasz érkezett.

5.1. A közérdekű bejelentések és panaszok témakör szerinti megoszlása
Az „egyéb munkavédelmi jogsértés” számadatait figyelembe nem véve a legtöbb közérdekű bejelentés (212 db) a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános higiénés, valamint munkaszervezés témakörében érkezett, majd ezt követik az egyéni védőeszközökkel (126 db) és a személyi feltételekkel (45 db) kapcsolatos bejelentések.
A beérkezett panaszok tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb panasz – a közérdekű bejelentésektől eltérően – a balesetek, foglalkozási megbetegedés témakörben (20 db), azután az egyéni védőeszközök témakörben (9 db), majd a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános higiénés kérdés, munkaszervezés témakörben (5 db) érkezett.
A balesetek, foglalkozási megbetegedés témakörben sokkal több panasz érkezett, mint közérdekű bejelentés.
Ennek oka, hogy leggyakrabban a balesetet szenvedett vagy a foglalkozási betegséggel érintett munkavállaló élt panasszal, mert a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá a foglalkozási megbetegedés ill. fokozott expozíciós eset bejelentésének elmaradását sérelmezte.

5.2. A bejelentésekkel érintett jellemző gazdasági ágazatok
A munkavédelmi felügyelőségek jelentései alapján megállapítható volt, hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok a gazdaság legkülönbözőbb ágazatait érintették. 2015. I. negyedévben a bejelentések többsége a feldolgozóipari, az építőipari, a mező- és erdőgazdasági, a kereskedelmi- és vendéglátási, a szállítási, valamint a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódott.
Kisebb számban, de érkeztek bejelentések pl. a gépgyártással, a gépjárműjavítással, az egészségügyi- és szociális ellátással, az oktatással, és a közigazgatással összefüggésben.

5.3. A közérdekű bejelentések és panaszok közlésének módja
Az előző évhez hasonlóan a közérdekű bejelentéseket leggyakrabban telefonon (37 %) vagy elektronikus levélben (37 %), illetve levélben (19 %), ritkábban személyesen (8 %) tették meg.
A panaszokat leginkább személyesen (37 %), vagy levélben (24 %) ritkábban elektronikus levélben (22 %), illetve telefonon (17 %) közölték.

5.4. A bejelentő személye
A vizsgált időszakban továbbra is jellemző volt, hogy a közérdekű bejelentéseket, panaszokat magánszemélyek nyújtották be (91,6 %). Áttétellel érkeztek bejelentések a munkavédelmi felügyelőségekre az NGM Munkafelügyeleti Főosztályától (2,5 %), a kormányhivataloktól (2,7 %), és a társhatóságoktól (3,2  ).
A jelentési időszakban beküldött összesen 440 db bejelentésből jelentős számú, 160 db (36,7 %) névtelen volt.
A névtelen bejelentések kivizsgálásától továbbra sem lehetett eltekinteni, mert nagy számban megalapozottak voltak és valós munkavédelmi problémákat vetettek fel.

5.5. A közérdekű bejelentések, panaszok alapján indult vizsgálatok
A közérdekű bejelentések, panaszok alapján indult vizsgálatok jellemzése, különösen a bejelentések megalapozottsága vagy annak hiánya, illetve a bejelentés eredménytelen kivizsgálásának okai alapján:

5.5.1. Megalapozottság, irányultság
A közérdekű bejelentések és panaszok megalapozottságát vizsgálva elmondható, hogy a megkeresések általában csak részben voltak megalapozottak. Kevésbé volt jellemző a teljes mértékben megalapozott bejelentés, illetve a teljesen megalapozatlan.
Az ellenőrzések során számos esetben találtak a felügyelők más, a bejelentésben nem jelzett munkavédelmi hiányosságot, szabálytalanságot is melyre intézkedést tettek.
A megalapozatlan bejelentések hátterében általában valamilyen egyéni munkavállalói sérelem (pl. munkaviszony megszüntetése) állt.
A panaszok egy része munkaügyi szabálytalanságokat is tartalmazott. Ezekben az esetekben a munkaügyi felügyelőkkel közös vizsgálat keretében történt a helyzet feltárása és mindkét szakterület intézkedést tett a szabálytalanságok megszüntetésére.

5.5.2. Az eredménytelen kivizsgálások okai
A bejelentett esetekben az eredménytelen kivizsgálások okai általában a következők voltak:
  • hatáskör hiánya (pl. nem volt szervezett munkavégzés);
  • a névtelen bejelentésekben gyakran nem nevezték meg a munkáltatót, illetve a munkavégzés helyét;
  • a bejelentett építési munkaterületen nem volt munkavégzés, továbbá a munkáltató nem
  • volt beazonosítható;
  • a közérdekű bejelentő a közigazgatási hatósági eljárás során a bejelentését visszavonta;
  • a közigazgatási hatósági eljárás alatt a munkáltató a szükséges intézkedéseket megtette,
  • így a további intézkedés okafogyottá vált.
5.5.3. Intézkedések
A közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult eljárások eredményeként 2015. I. negyedévben összesen 493 db munkavédelmi döntés került kiadmányozásra.
A közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult vizsgálatokban kiadmányozott határozatok közül a hiányosságok megszüntetésére kötelező és az azonnali intézkedést foganatosító határozatok száma volt a meghatározó. Figyelemfelhívást összesen 9 esetben alkalmaztak a munkavédelmi felügyelők. Az azonnali intézkedést foganatosító 198 db határozathoz és a hiányosság megszüntetését előíró 275 db határozathoz képest mindössze 10 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására. Az érdemi munkavédelmi határozatoknak mindösszesen csak a 2,2 %-a volt a pénzbírságot (eljárási-, illetve munkavédelmi bírság) kiszabó.
2015. I. negyedévben a közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult munkavédelmi eljárások során összesen 20 000 Ft eljárási bírságot szabtak ki a munkavédelmi felügyelők, továbbá 1 160 500 Ft munkavédelmi bírságot róttak ki a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek igazgatói.

5. FŐMUNKAIDŐN KÍVÜL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK
A 2015. I. negyedévében főmunkaidőn kívül 87 munkáltatónál végeztek a munkavédelmi felügyelőségek ellenőrzéseket. Ezeknek az ellenőrzéseknek a döntő többsége munkabaleset kivizsgálása érdekében történt, más esetben társhatóság felkérésére tartottak ilyen ellenőrzéseket.

6. MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK
a) Munkabalesetek
Az Mvt. 64. § (5) bekezdése, valamint az Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 7. § (1) bekezdés szerint a munkáltató a súlyos munkabalesetet köteles azonnal bejelenteni a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, munkavédelmi hatóságnak.

A felügyelőségre történő bejelentés a munkáltatók kötelezettsége, melynek az esetek többségében eleget is tettek, előfordult azonban, hogy – főként fekete foglalkoztatás esetén – a bejelentés a rendőrség részéről érkezett.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2015. I. negyedévben 32 – közúti baleseti eseményeket is tartalmazó – súlyos munkabaleseti eseményt jelentettek a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak, egy esetben kezdeményeztek törlést.

A 31 bejelentett súlyos munkabaleset közül 14 halálos, 10 életveszélyes, 4 súlyos csonkolásos, valamint 3 egyéb súlyos baleseti esemény volt. A munkabalesetek nagy részében még folyamatban van közigazgatási eljárás, sok esetben még nem készült el a munkabaleseti jegyzőkönyv, így a bejelentett és a később feldolgozott munkabaleseti adatok a vizsgálatok eredményétől függően eltérhetnek.

b) Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek
A 2015. I. negyedévében a munkavédelmi hatósághoz 73 foglalkozási megbetegedés gyanút és 54 fokozott expozíciós esetet jelentettek be. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint a kivizsgált bejelentéseket a vizsgálati dokumentációval együtt a felügyelőségek továbbították az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály részére a bejelentés teljes körűségének, és szakmai megalapozottságának elbírálása céljából.
A 2014. év azonos időszakában bejelentett foglalkozási betegség gyanús esetek száma megegyezik az idei első negyedévi esetszámmal.

Az ágazati bontásban megadott adatokból kitűnik, hogy a legtöbb foglalkozási megbetegedés gyanús eset - az összes bejelentett eset 35.6%-a - a bányászat területéről érkezett (kizárólag Baranya megyéből), mely döntően az egykori bányászok szilikózis megbetegedés gyanújának magas számából adódik. Továbbra is jelentős számú (32.8%) bejelentést küldtek a feldolgozó ipar területéről. A humán-egészségügyi és szociális ellátásból a bejelentések 9.5%-a érkezett. A korábbi évekhez képest megemelkedett az erdőgazdaságból érkező bejelentések száma, mely a Somogy megyéből tömegesen jelentett Lyme- kóros eseteknek köszönhető.

Az előző év azonos időszakához hasonlítva továbbra is a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedések gyanúja (55.4%) fordult elő leggyakrabban, ezt követték a biológiai kóroki tényezők, és a nem optimális igénybevétel, pszichoszociális és ergonómiai tényezők (17.6%) miatt tett bejelentések. Az összes bejelentés 9.4 % történt fizikai kóroki tényezők miatt.
Az összes bejelentett fokozott expozíciós eset döntően a feldolgozóiparból és a gépgyártás (egyéb ágazat) területéről érkezett.

A fokozott expozíciós eset 70.4%-át zaj miatt jelentették (31 dolgozót egy munkáltató jelentette be Somogy megyéből), 7 dolgozót jelentett egy munkáltató növényvédő szer okozta fokozott expozícióval Baranya megyéből, egy munkáltató 5 dolgozójánál mutattak ki ólom fokozott expozíciót Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és 4 dolgozót jelentettek be nikkel okozta fokozott expozícióval Fejér megyéből.
A fokozott expozíciós esetek száma a korábbi évek azonos időszakához képest jelentős emelkedést mutat (2013. azonos időszakában 10 fokozott expozíciót jelentettek be, 2014-ben 6-ot), mely a tömeges bejelentésekből adódik.

7. TANÁCSADÁS TAPASZTALATAI, JELLEMZŐ TÉMAKÖREI
A munkavédelmi felügyelőségek részéről 2015. I. negyedévében összesen 556 esetben történt információnyújtás. A tájékoztatásokra legtöbbször telefonon került sor.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya által a hatósági munkától elkülönítetten működtetett Munkavédelmi Információs és Tanácsadó Szolgálathoz 2015. I. negyedévében 1 172 (db) megkeresés érkezett, ebből 1 156 fő telefonon, 16 e-mailben érdeklődött. A tájékoztatások során összesen 1 485 kérdés megválaszolására került sor.

2015 első negyedéve során, a munkabiztonság területén a legtöbb kérdés a munkahelyen történt balesetek kivizsgálásával, a baleseti események minősítésével, a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatban merült fel. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó ismeretekkel kapcsolatban is sokan kértek információt. Továbbra is sokan érdeklődtek a munkaeszközök biztonságával kapcsolatban, valamint az építő- és anyagmozgató gépek kezelői képesítése, jogosultsága iránt.

9. EGYÉB TAPASZTALATOK
a) Az ellenőrzések fogadtatásával kapcsolatos tapasztalatok (munkáltatók, munkavállalók)
Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók az ellenőrzések során együttműködőek, akárcsak a munkavállalók. A nagyobb munkáltatók általában készségesen, segítőkészen állnak a munkavédelmi ellenőrzésekhez, tudva, hogy közös érdekünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása. A kisebb, általában szabálytalanul foglalkoztató, a munkavédelmi követelményeket nem ismerő, és be nem tartó munkáltatók esetenként igyekeznek megakadályozni az ellenőrzés lefolytatását.

b) Társhatósági közös ellenőrzések tapasztalatai
A 2015. I. negyedévében lefolytatott közös ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy az ellenőrzésben részt vett hatóságok között az együttműködés jó volt, a hatóságok egymás munkáját kiegészítve, egymást segítve dolgoztak.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai 2..
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector