Startlaphoz Csatlakozz!

TÁJÉKOZTATÓ a Belügyminisztériumban 2012. január 18-án tartott szakszervezeti konzultáción elhangzottakról

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2012. január 20. péntek, 11:17
Az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 2012. január 1.-jei hatályú módosulása következtében megváltozott az ágazati érdekegyeztetés fórumrendszere, mellyel összefüggésben a Belügyminisztérium konzultációra hívta össze a rendvédelmi érdekképviseleteket. A megbeszélésre a fenti napon a minisztérium hivatalos helyiségében került sor a munkáltatói és szakszervezeti oldal képviselőinek részvételével. A konzultációs megbeszélésen a Belügyminisztérium részéről Dr. Pintér Sándor belügyminiszter mellett Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, Dr. Tóth László gazdasági helyettes államtitkár és Zsinka András személyzeti főosztályvezető vettek részt.

    Az ülésen a szakszervezeti oldal az alábbi problémákat vetette fel, illetve azokra a minisztérium képviselői részéről az alábbi tájékoztatások hangzottak el.

Végrehajtói állomány (tiszthelyettesek és zászlósok) 14.000 Ft összegű pótléka

    Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr megerősítette, hogy a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács január 9-ei ülésén elhangzott tájékoztatással ellentétben a bérkompenzáció nem olvasztja magába a végrehajtói állomány 14.000 Ft-os keresetpótló juttatását.  Ennek alapján előbb a bérkompenzációt kell végrehajtani, és a havi bruttó 14.000 Ft-os juttatás e fölött jár az érintett állománynak.

    Sajnos ugyanezt a fizetési fokozatban sorosan előrelépő közalkalmazotti állomány tekintetében Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr nem garantálta, hanem azt a költségkihatás elemzésének eredményétől tette függővé.

Végtörlesztés

    Dr. Felkai László úr tájékoztatása szerint a héten várható döntés ebben a kérdésben, melyet a kormány kommunikálni fog a nyilvánosság felé. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a tájékoztatást azzal egészítette ki, hogy jelenleg is folynak számítások, és hogy a törekvés arra irányul, hogy a legrászorultabb réteg (pl. nagycsaládosok) mindenféleképpen részesüljön támogatásban.

Hszt. módosítás

    A belügyminiszteri tájékoztatás szerint az előmeneteli rendszer átalakítása is záros határidővel tervbe van véve. Ez végső soron a hivatásos életpályamodell kapcsán 2011-ben már ismertté vált elképzeléseket takarja. Azaz a beosztásokhoz igazítva úgynevezett rangosztályok létrehozását tervezik (pl. I. rangosztály, melybe tartozók rendmesteri rendfokozatot nyerhetnének, vagy pl. parancsnoki rangosztály, melybe csak egy szűk vezetői réteg tartozna: őrsparancsnok, kapitányságvezető, megyei rendőrfőkapitányok, országos rendőrfőkapitány, és csak a beosztás betöltéséig lenne viselhető a rang).

    Dr. Felkai László úr tájékoztatása szerint a Hszt. módosítását 2013. január 1-el tervezik végrehajtani.

Átszervezések

    Belügyminiszter úr tájékoztatása szerint a közszolgálatban végrehajtásra kerülő jelentős átszervezések lebonyolítását a minisztérium a szakszervezetek bevonásával tervezi, melyről Zsinka András úr személyzeti főosztályvezető fog írásos anyagokat rendelkezésre bocsátani.

    Dr. Pintér Sándor úr tájékoztatása szerint a Köztársasági Őrezred átalakításának kérdése is már 99 %-ban eldőlt:

 • egy blokk a TEK-hez kerül át: személyvédelem, delegáció,
 • egy blokk a Készenléti Rendőrséghez kerül át: objektumvédelem,
 • egy blokk pedig, amelyik a Parlamenthez kötődik (objektumvédelem, elnök személye) egységes szervezetként – a jelenlegi jogosítványokat megtartva – kerül át a Készenléti Rendőrséghez. A távlati tervek szerint az említet egység parlamentőrségként az Országházhoz fog kötődni.

    Belügyminiszter úr hangsúlyozta, hogy az átszervezés következtében a beosztotti állomány nem szenvedhet hátrányt, ugyanakkor a parancsnoki állomány tekintetében ez nem zárható ki.

    Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár az átszervezések várható időpontját április 1.-jében jelölte meg.

Visszafoglalkoztatás

    A rendőrségi érdekegyeztető üléseken is örökzöldnek számító kérdés tekintetében Zsinka András személyzeti főosztályvezető is azt hangsúlyozta, hogy annak fogadószándék, illetve az alkalmazási feltételeknek való megfelelés esetén semmi akadálya. Az alkalmazás történhet reaktiválással (hivatásos jogviszonyba visszavétel), szenior állományba vétellel, vagy civilként történő foglalkoztatással.

Ruhapénz visszatartás

    Dr. Tóth László gazdasági helyettes államtitkár elmondta, hogy a jogszabályi felhatalmazás alapján belügyminiszter úr fogja meghatározni az idei évre vonatkozóan a visszatartás %-os mértékét. A döntés a közeljövőben várható, melyet a jelenleg csapatpróbán lévő ruházattal kapcsolatos tapasztalatok is befolyásolni fognak.

    A polgári ruhások tekintetében is az előzőek érvényesek, tehát, hogy a visszatartás %-os arányát miniszter úr fogja meghatározni.

     Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr előzőeket azzal egészítette ki, hogy a „ruhapénz” 50 %-át az idén is biztos természetben fogja megkapni az állomány – Dr. Tóth László úr elmondása szerint téli ruházati cikkeket – de ez nem azt jelenti, hogy 50 % pénzben kifizetésre fog kerülni.

Szemüvegtérítés, fogpótlás költségtérítés

    Mint ismeretes az év eleji jogszabályváltozások ezen költségtérítési formákat megszüntették. Még a januári rendőrségi érdekegyeztető fórum ülésen úgy tűnt, hogy a januártól kialakult „joghézag” feloldására talán mégis sor kerül, de a mai minisztériumi ülésen hamar eloszlatták az érdekképviseletek kételyeit. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár ugyanis egyértelműen kijelentette, hogy semmilyen olyan kezdeményezést nem tud a tárca támogatni, ami akár 10 Ft költségvonzattal jár.

Gyermek után járó pótszabadság

    Az ülésen jeleztük, hogy a Hszt. szabályai indokolatlanul hátrányosabb szabályokat rögzítenek a többi foglalkoztatási jogviszonyban állókhoz képest, ahol mindkét szülő igénybe veheti ezt a kedvezményt.

    Dr. Felkai László úr és Zsinka András úr egyaránt megerősítette, hogy ezt a problémát megvizsgálják, illetve ígéretet tettek arra, hogy a Hszt. közeljövőben várható módosítása során a jogharmonizációs módosítások végrehajtásra fognak kerülni.

Családi adókedvezmény érvényesítése a szolgálati járandóságban részesülők esetében

    Mint ismeretes a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a szolgálati járandóságban részesülők számára csak 2014-ben teszi lehetővé a 2012. évi családi adókedvezmény érvényesítését. A problémát jeleztük a BM vezetése irányába. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter szerint a problémát a minisztérium még nem érzékelte, de ígéretet tett annak kivizsgálására.

Kollektív szerződések sorsa

    A kollektív szerződések jövőbeni alakulását (felmondásra kerülnek-e, újakat köt-e és kivel a munkáltató) illetően a minisztérium részéről Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a jelenleg hatályos KSZ-ek a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érintő kérdéskör áttekintéséig nem kerülnek felmondásra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy el kell gondolkodni a közalkalmazotti jogállás átkonvertálhatóságán, azaz meg kell fontolni a kormánytisztviselői, illetve munkajogviszonyba történő átsorolás kérdését.

Őrzött szállásokon foglalkoztatottak biztosítása, veszélyességi pótléka

    Nem egy minisztériumi érdekegyeztető fórum ülésen téma volt már a fegyveres biztonsági őrök belügyi biztosításból való kirekesztettsége, illetve a hivatásos állományúakhoz hasonló pótlék biztosításának kérdése. Az ismételt felvetést a pénzügyi fedezet hiányra hivatkozással hárították el a minisztérium képviselői.

Egészségügyi ellátás kérdései

    Zsinka András személyzeti főosztályvezető tájékoztatása szerint a rendvédelmi egészségügyi ellátás terén a 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása következtében az alábbi változások történtek. A rendőrséghez visszakerült:

 • az egészségügyi alapellátás,
 • a FÜV eljárások (I. fok ORFK épületében, II. fok BM-ben),
 • a 30, illetve 60 napos felülvizsgálat.

    Zsinka András úr tájékoztatása szerint az ÁEK Honvéd Kórházzá történt átalakulása a szakellátás jelenlegi színvonalán nem fog rontani, és erre a kórház főigazgatója is ígéretet tett. A BM személyzeti főosztályvezetőjének elmondása szerint az egészségügyi ellátás terén eddig is történtek már előrelépések: pl. telefonos regisztrációs pult, illetve belügyi referensi státusz létrehozása, ez utóbbi a kórház főigazgatóságán belül, aki a rendvédelmi érdekeket fogja képviselni.

Szolgálati nyugdíjasok

    A minisztérium képviselői ígéretet tettek arra, hogy megvizsgálják az alábbi problémák megoldásának lehetőségét:

 • szolgálattal összefüggő baleset, betegség miatt leszereltek, akik mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. Sok esetben azonban a minősítő határozat hiányzik.
 • 50. életév betöltése előtt fél nyugdíjjal leszereltek nyugdíjának visszaválthatósága 50 éves korukban. Ezen személyi körbe tartozók helyzetét ugyanis a Hszt. vonatkozó rendelkezésének hatályon kívül helyezésével nem rendezték, holott az érintettek írásos ígérvényt kaptak leszerelésükkor a nyugdíj majdani kiegészítésére.

Magyar Rendvédelmi Kar

     Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr tájékoztatása szerint az MRK-t érintően még ebben a hónapban parancsnoki értekezlet megtartására kerül majd sor, de ígéretet tett arra, hogy a végső döntés meghozatala előtt a szakszervezetekkel egyeztetni fog.

    Zsinka András személyzeti főosztályvezető elmondta továbbá, hogy január 31-ig kell az Előkészítő Bizottságnak, melynek tagjaira (személyére) vonatkozóan a tárca már bekérte a javaslatokat a rendvédelmi szervektől, akik már megnevezték a jelöltjeiket.

Szakszervezeti jogok gyakorlása

 • Zsinka András személyzeti főosztályvezető megerősítette, hogy a minisztérium álláspontja szerint is a Hszt. 247. §-ában nevesített vezetők (kirendeltségvezetők, kapitányságvezetők, rendőrfőkapitányok, tűzoltó parancsnokok, stb.) minősülnek állományilletékes parancsnoknak mind a szakszervezeti tisztségviselői munkajogi védelem és munkaidő-kedvezmény szempontjából. Vagyis nem az ORFK szerinti 28, hanem kb. 180 fő a rendőrség vonatkozásában.
 • Belügyminiszter úr azt is megerősítette, hogy a munkaidő-kedvezmény időtartamába természetesen nem számít be a munkáltatóval történő tárgyalás, egyeztetés időtartama.
 • A tagdíjlevonás, illetve a helyiség használat biztosításának jövőbeni alakulása kérdésében nem született döntés, vagy megállapodás. Belügyminiszter úr a szakszervezeti oldal elvárásait kérte előbb megfogalmazni e két kérdéssel kapcsolatban, legkésőbb január 31-ig, melyet követően 10 napon belül ígért választ, illetve döntést. Egyenlőre csak annyi biztos, hogy a január havi illetményből még levonja a munkáltató a tagdíjat. Belügyminiszter úr ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az említett kérdésekben kormányzati elvárásnak megfelelően tudnak csak eljárni.

Budapest, 2012. január 18.

Készítette: dr. Varga Marianna

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - TÁJÉKOZTATÓ a Belügyminisztériumban 2012. január 18-án tartott szakszervezeti konzultáción elhangzottakról.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában, pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector