Startlaphoz Csatlakozz!

XI. Magyar Munkajogi Konferencia

Gyakorlati kérdések a munkajogi felelősségről

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. január 02. péntek, 16:48

 A munkajogi felelősség utalhat egyrészt a munkaviszonyból származó kötelezettségekért való helytállásra, másfelől jelentheti az okozott kárért való felelősséget. Viszonylag egyszerű a helyzet, ha a kérdést egy munkavállaló és egy munkáltató relációjában kell megítélni. De hogyan boldoguljunk akkor, ha munkáltatók egész láncolata áll egy-egy projekt mögött? Mit tegyünk, ha munkaszerződés hiányában azt sem tudjuk, kivel jött létre a munkaviszony? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre kereste a választ a XI. Magyar Munkajogi Konferencia „Ki felel a végén” című szekciója – írja az ado.hu.

   A konferencia második napján megtartott másfél órás szeminárium keretei között az előadók a munkajogi felelősség kérdését több aspektusból – így az alvállalkozói láncok, a leányvállalatok ügyvezetése, valamint a munkaerő-kölcsönzés tekintetében – elemezték. 
 
   A munkajogi felelősség témakörét új szemszögből megvilágító három kiváló, gondolatébresztő előadást hallhattak a szekció résztvevői. Az egyes előadások során felvetett látszólag nagyon különböző témaköröket logikailag a munkajogi felelősség olyan helyzetekben való értelmezése kötötte össze, amelyekben valamilyen módon több munkáltató (fő- és alvállalkozó, anya- és leányvállalat, kölcsönbeadó és kölcsönvevő) érintett. 
 
  A bevezetőben meghirdetett „ébresztés” olyannyira jól sikerült, hogy az előadásokat követően a hallgatóság soraiban heves vita bontakozott ki. Ez is jól mutatja, hogy a témakör a jogi kérdéseken túl morális szempontokat is felvet. A felelősség telepítése, az igények érvényesítése során ugyanis nyilvánvalóan nem hagyható figyelmen kívül a felek anyagi teherbíró képessége, illetve annak különbözősége.
 
   Felelős-e a fővállalkozó az alvállalkozó által foglalkoztatott munkavállalókért?
 
  A fővállalkozó felelősségét érintő elemeket – ahogyan arra dr. Kun Attila egyetemi docens az előadása bevezetőjében rávilágított - elsősorban a puha jog (soft law) területén találhatunk. Az alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalókért való fővállalkozói felelősségvállalás gyökerei a társadalmi felelősségvállalás (CSR) eszméiben keresendők. Ez a fajta – látszólag a gazdasági racionalitásnak ellentmondó – magatartás tehát nem elsősorban a jogi előírásokból következik.
 
   Az előadás során hangsúlyt kapott, hogy a fenti gondolat csírái nemzetközi szervezetek dokumentumaiban, az Európai Unió joganyagában, sőt egyes magyar jogszabályokban, illetve Kúriai döntésekben is megtalálhatók.

   Ezek közül kiemelhető a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv (Posting irányelv), amely egyéb más minimumkövetelmények mellett a munkavédelem területén is megkívánja a fogadó állam védelmi szabályainak a kiküldetésben lévő munkavállalókra való alkalmazását.
 
   Különösen érdekes azon helyzetek jogi megítélése, amikor írásbeli munkaszerződés nélkül alkalmaznak fő- és alvállalkozói láncolatot érintően munkavállalókat. Amennyiben ilyen helyzetekben munkabaleset történik, összetett jogi értékelését igényel annak a megállapítása, hogy ki tekinthető egyáltalán munkáltatónak és ebből következően a kárfelelősség kit terhel. Ilyen típusú esetet tárgyal a Kúria EBH 2261/2010. számú elvi bírósági határozata, amely szerint a munkáltatói minőség megállapítása elsősorban azon tények mentén történhet, hogy a munkavállalók a feladatellátásról kivel állapodtak meg, a munkát ki szervezte, irányította stb. A munkavállalót ért munkabalesetért a felelősség a fenti szempontok alapján munkáltatónak minősülő céget terhelheti. 
 
A vezető tisztségviselő munkajogi felelőssége
 

  A fő- és alvállalkozói viszonyrendszernél szorosabb kapcsolat áll fenn az anya- és a leányvállalat viszonylatában, és ez a munkajogi felelősség szempontjából is megmutatkozik. 
 
   Dr. Petrovics Zoltán egyetemi tanársegéd előadása a vezető állású munkavállalók anya- és leányvállalatnál történő egyidejű feladatellátása kapcsán több lényeges kérdésre hívta fel a figyelmet, illetve az előadó az említett dilemmák kapcsán kialakított álláspontját osztotta meg a hallgatósággal.
 
   Első lépésként – kicsit távolabbról megközelítve a felelősségi kérdést – azt kellett tisztázni, hogy az anyavállalat vezető tisztségviselője egyáltalán elláthatja-e egyidejűleg a leányvállalat ügyvezetését is. A Ptk. vonatkozó előírása szerint ugyanis a vezető tisztségviselő nem lehet olyan gazdasági társaságban is vezető tisztségviselő, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, ahol az említett pozíciót tölti be. Másfelől az Mt. is tartalmaz egy olyan rendelkezést, miszerint a vezető állású munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.
 
   A fenti szabályokat olvasva első ránézésre úgy tűnhet, hogy az anya-, illetve leányvállalat ügyvezetésének egyazon személy általi egyidejű ellátása jogilag kizárt. Lényeges azonban, hogy a hivatkozott szabályoktól a társaság létesítő okiratában, illetve a vezető munkaszerződésében el lehet térni. A tulajdonosok tehát lehetővé tehetik azt, hogy egyazon személy álljon az anya-illetve a leányvállalat élén.
 
   A fentieket továbbgondolva felmerül a kérdés, hogy az ügyvezetés anya- és leányvállalatnál való egyidejű ellátása több munkáltatós munkaszerződés alapján történhet-e. Ez a jogintézmény a vezető állású munkavállalókra értelmezhető-e. Az előadás során a vizsgálat kiinduló szempontját az Mt. azon előírása adta, miszerint a több munkáltató által létesített munkaszerződésben a felek egy munkakör ellátásában állapodhatnak meg. Dr. Petrovics Zoltán arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben az anya- és a leányvállalat azonos gazdasági társasági formában működik, a munkakör azonossága (ügyvezető, igazgatósági tag) kétséget kizáróan megállapítható. Ebből következően tehát a több munkáltató általi jogviszony létesítésére elméletileg sor kerülhet. 

   Nem ennyire egyértelmű a helyzet azokban az esetekben, amikor a vállalatok különböző társasági formában működnek. Az Mt. 195.§ tekintetében a törvény ugyan lehetőséget ad a felek általi eltérésre, vagyis a felek egyező akarattal a munkakör azonosságát felülírhatják. Ezen eszmefuttatást az előadó azonban azzal a konklúzióval zárta, hogy egy ilyen jellegű megoldás nem állna összhangban a jogintézmény eredeti rendeltetésével.
 
  A vezető tisztségviselők anya- és leányvállalat relációjában való felelősségét illetően különösen érdekes, hogy vajon a vezető tisztségviselő anyavállalatnál tanúsított magatartása a leányvállalatnál fennálló jogviszonyra kihathat-e. Az e körben kifejtettek végső soron arra a következtetésre vezettek, hogy elképzelhetőek olyan tényállások, amelyek mindkét társaság vonatkozásában lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását és annak azonnali hatályú felmondását indokolják. Ez következik a társaságok közötti tulajdonosi kapcsolatból, ekként a gazdasági érdekek azonosságából. A munkáltató gazdasági érdekeinek a figyelembevétele, illetve a munkáltatói bizalomra érdemes magatartás tanúsítása fokozott elvárás a vezető állású munkavállalók felé. Amennyiben ez akár az anyavállalat, akár a leányvállalat vonatkozásában nem teljesül, ez a körülmény feltétlenül kihat a másik társaságnál fennálló munkaviszonyra is.
 
Felelősségi viszonyok a munkaerő-kölcsönzés esetén
 
  A munkajogi felelősség kérdése sajátosan jelenik meg a munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus jogviszony esetében, amely a foglalkoztatási modell jellegéből következik. 
 
  A felelősség előkérdéseként felmerül, hogy adott foglalkoztatási helyzetben egyáltalán ki minősül munkáltatónak. Ennek különösen abban az esetben van tétje, amikor a kölcsönzés nem szabályszerűen történik. Dr. Kun Attila utalt ezzel kapcsolatban arra a korábbi előírásra - amelyet a gyakorlat egyébként a mai napig is követ - miszerint jogellenes munkaerő-kölcsönzés esetén a munkaviszony létrejötte a kölcsönvevő munkáltató tekintetében állapítható meg. Ennek következtében a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatása jogszerűségének az ellenőrzéséhez a kölcsönvevő munkáltatónak is nyomós érdeke fűződik. Jogellenesen folytatott munkaerő-kölcsönzés esetén ugyanis a munkáltatót terhelő kötelezettségekért végső soron ő lesz köteles helytállni. 
 
  A másik lényeges aspektus a kárfelelősség témaköre, amelyet dr. Kozma Anna ügyvéd a szekciót záró előadása során a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő munkáltató, valamint a munkáltató – munkavállaló relációjában tárgyalt. Ennek során olyan lényeges gyakorlati problémákra irányította rá a figyelmet, mint például a kárfelelősség munkáltatók közötti szerződésben való részletezésének a jelentősége. Ennek hiányában az Mt. főszabálya érvényesül, amely szerint a munkavállaló által okozott kárt a kölcsönvevő munkáltató közvetlenül a munkavállalóval szemben érvényesítheti. A munkavállaló által harmadik személynek okozott kárért pedig – ellenkező megállapodás hiányában – a kölcsönvevő munkáltató lesz köteles kifelé helytállni.
 
   A szekció a kölcsönbeadó munkáltatók által köthető munkáltatói biztosítások témakörével zárult, amelyhez kapcsolódóan a hallgatóság soraiból több hozzászólás is érkezett. Ez is jól mutatja, hogy a munkavállalókat ért kár esetén történő igényérvényesítések körül a gyakorlatban jelentős problémák merülnek fel, amely vélhetőleg azzal áll összefüggésben, hogy a biztosítók a munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus foglalkoztatási forma jogi modelljét részleteiben kevésbé ismerik. Ebből következően a kockázatok beárazása nem a tényleges foglalkoztatási körülmények alapján történik.

Forrás: ado.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Gyakorlati kérdések a munkajogi felelősségről.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector