Startlaphoz Csatlakozz!

AZ EDDSZ sztrájkkövetelései

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. máj. 06. szerda, 11:56
EDDSZ-Kormány feladatok határidő szerinti sorrendben

Határidő azonnal
 
P 8. Az intézményeknek kiutalt pénz összege nyújtson fedezetet a jogszabályokban kötelezően előírt személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a szakmai szabályok betartásához! Az állam ne hárítsa a felelősséget az ágazatok dolgozóira azokért a következményekért, amelyeket a munkaerő- és tárgyi feltételek hiánya okoz! Határidő: azonnal
 
P 9. Az intézmények finanszírozása a tényleges költségeket elismerő, normatív alapokra épüljön! A különböző jogszabályokban garantált szolgáltatásokhoz a pénzt is biztosítani kell! Határidő: azonnal
 
P 10. Mindkét ágazatban törvényi garancia kell arra, hogy a költségvetésekben a feladatokra jóváhagyott forrást más célra ne lehessen felhasználni! Határidő: azonnal
 
P 11. Mindkét ágazatban a szolgáltatások valós, költségméréseken alapuló, mindenki számára áttekinthető és ellenőrizhető díjazási rendszert kell kialakítani az érintettek bevonásával 2001. december 30-ig! Határidő: azonnal
 
P 14. Azonnal meg kell szüntetni a munkavállalóinkra kényszerített „hitelezési” politikát, amellyel évek óta az egészségügyi és szociális dolgozók reálbérük csökkentése árán működtetik az intézményeket. Határidő: azonnal
 
P 18. 2001. január 1-től minden évben a Kormány által meghatározott - a következő éves, vagy két éves- költségvetési tervezési előírások elfogadása előtt az éves fejlesztés mértékét ágazati megállapodásba kell foglalni, amelyet a Miniszterelnök ellenjegyez! Az évenkénti fejlesztés teljes fedezetét a tárgyévi költségvetésekben kell biztosítani! Határidő: azonnal
 
P 20. Az egészségügyi és szociális ágazatban a dolgozók garantált bérfejlesztését  minden intézményben biztosítani kell! A finanszírozási technikának is garantálnia kell a dolgozóknak jogszabályban biztosított bérét 2001. január 31-ig! Határidő: azonnal
 
P 23. A Társadalombiztosítási Alapokból az 500 millió forintot bank konszolidáció helyett, a munkavégzésük során megbetegedett egészségügyi és szociális dolgozók Rehabilitációs Pénzügyi Alapba kell helyezni 2001. január 1-én! Határidő: azonnal, az összeg módosításával, kiegészítve a Club Aliga átadásának igényével, melynek határideje: 2005. január 31.
 
MK 7. A kormány a privatizációs bevételekből pótolja – mivel egyetlen egy fillért sem kapott a társadalombiztosítási alap a privatizációs bevételekből - azt a több, mint 220 milliárd járulékhiányt, amelynek zöme behajthatatlan követelésből áll. Határidő: azonnal
 
 
Határidő 2005. január 31.
 
MK 4. Részvételi demokrácia biztosítását érdemi érdekegyeztetéssel, ahol a tárca által elmulasztott alapkötelezettségeket és jogokat kell megtárgyalni, mint pl. a bérfejlesztés ellenőrzését, vagy az egészségügyben elrendelhető túlmunkát, ügyeletet. Határidő: 2005. január 31. túlmunka, ügyelet
 
SZB 5. A Sztrájkbizottság soron kívül követeli az egészségügyi közszolgáltatást ellátók jogállásának rendezését, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak munkaidejére, túlmunkájára vonatkozó jogszabályok európai uniós jogharmonizációját figyelemmel az Európai Bíróság ítéleteire is, ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSBE foglalással. Határidő: 2005. január 31. tárgyalás és megállapodás
 
SZB 7. A Sztrájkbizottság követeli a privatizált intézmények, szolgáltatók teljes listáját valamint az ezek, és a nem privatizált intézmények finanszírozásának összehasonlítására alkalmas adatokat a kormányzati ígéretek alapján. Határidő: 2005. január 31.
 
P 22. A kötelezően előírt, folyamatos szakmai képzések és továbbképzések pénzügyi fedezetét az intézmények és a munkavállalók számára meg kell teremteni!  Ennek hiányában ezek a kötelezettségek további reálkereset csökkenéshez vezetnek!Határidő: 2005. január 31. (Részletes információt kérnek mindkét minisztériumtól a szakmai továbbképzésben résztvettekről, szerződésekről és milyen összegeket fordítanak erre.)
 
Határidő 2005. február 28.
 
MK 3. A 2000. december 9-ei Petíciónk azonnali tárgyalását, melyben 5 éves bérfelzárkóztatási programot kértünk. Mindenek előtt kössük meg az ágazati kollektív szerződést, mellyel garantáljuk az ágazati munkavállalók bérezését, hivatásuk gyakorlásának feltételeit és foglalkoztatási szabályaikat. Határidő: 2005. február 28.
 
P 17. 2000. december 31-ig, jogszabályban kihirdetett megállapodás adjon garanciát arra mindkét ágazat dolgozóinak - 5 éves bérfelzárkóztatási programmal -, hogy átlagkeresetükkel a nemzetgazdasági ágak között az 1-3. helyre kerüljenek! Az első évben, 2001-ben a minimálbéren felül az ágazatok 2001. január 1-i bázisára 30%-os további bérfejlesztést kell végrehajtani! Határidő: 2005. február 28.
 
P 19. A 200l. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre az önkormányzatok által működtetett egészségügyi intézmények részére a korábbi években ki nem fizetett ügyeleti díjak miatt felhalmozódott béradósságok fedezetére szolgáló összeg! Határidő: 2005. február 28. (Érdemi nyilatkozatot várnak.)
 
Határidő 2005. március 31.
 
P 6. Az egészségügyi és szociális ellátás intézményi struktúrája, feladatai szakmai alapon kerüljenek meghatározásra, és a költségvetésekben rendeljék hozzá a szükséges forrásokat is 2000. december 31-ig! Határidő: 2005. március 31.
 
P 12. Az egészségügyi és szociális ágazat munkavállalói közfeladatot látnak el! Törvény garantálja az ágazatok dolgozóinak közalkalmazotti, köztisztviselői jogállását, a feladatellátáshoz, a szakmai felelősséghez méltó bérezést és a tervezhető életpályát! Határidő: 2005. március 31.
 
P 16. A  2001. és 2002. évi költségvetési törvényekben garantálni kell  a   tényleges infláció ellentételezését! Határidő: 2005. március 31. (2000-től kérik évente az infláció ellentételezését, 2005. évre is.)
 
P 24. A humán erőforrás megőrzése és fejlesztése érdekében ágazati szinten kell a munka nehézségét és a fokozott igénybevételt ellentételező szociális és jóléti juttatásokat biztosítani! Határidő: 2005. március 31.
 
P 25. Meg kell határozni az egészségügyi és szociális munkavégzésben jelentkező egészségügyi kockázat és fokozott igénybevétel miatt, a korkedvezményes nyugdíjra jogosító munkaköröket!  Határidő: 2005. március 31.
 
P 26. Ki kell dolgozni - más ágazatokhoz hasonlóan – azt a béren kívüli juttatási rendszert az érdekképviseletekkel együtt, amellyel az egészségügyben és a szociális területen dolgozók a térítésre kötelezett egészségügyi ellátások igénybevételekor térítésmentesítésben vagy kedvezményben részesülnek! Határidő: 2005. március 31.
 
SZB 2. A Sztrájkbizottsága követeli, hogy 5 év alatt történjen meg az egészségügyi és szociális ágazat európai uniós szintű felzárkóztatása, mind a szolgáltatások színvonala, mind az ágazatban dolgozók jövedelme tekintetében. Követeli a Kormány által megígért 6%-os bérfejlesztés 2004. január 1-től történő végrehajtását, valamint az ágazatban 50%-os béremelést 2005-ben úgy, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bére jogszabályban garantált ütemben és mértékben öt év alatt érje el az európai uniós egészségügyi és szociális ágazati átlagbérek 75 %-át, a hálapénz fokozatos megszűntetése érdekében. Határidő: 2005. március 31.
 
SZB 6. A Sztrájkbizottság követeli az egészséges és biztonságos munkahelyek megteremtését az egészségügyi és szociális alágazatban és az ezekre vonatkozó jogszabályok betartásának folyamatos ellenőrzését. Határidő: 2005. március 31. (Pótlólagos sztrájkkövetelés, az európai munkaadók és munkavállalók között létrejött megállapodás a munkahelyi stresszről, melyet kérnek az Mt-be foglalni.)
 
Nemzeti Egészségfejlesztési Alap létrehozása (Cser Ágnes 2005. január 20-i keltezésű levél) Határidő: 2005. március 31.
 
Határidő 2005. június 30.
 
MK 2. Haladéktalanul kerüljön meghatározásra a kötelező egészségbiztosítás által nyújtandó szolgáltatások köre, szakmai protokollja, és váljon minden jogosult részére ismertté. Haladéktalanul készüljön el a fogyasztóvédelem szabályozó rendszere a biztosított és az egészségügyben dolgozók részére egyaránt. Határidő: az első fele 2005. június 30., második fele 2005. december 31.
 
MK 4. Részvételi demokrácia biztosítását érdemi érdekegyeztetéssel, ahol a tárca által elmulasztott alapkötelezettségeket és jogokat kell megtárgyalni, mint pl. a bérfejlesztés ellenőrzését, vagy az egészségügyben elrendelhető túlmunkát, ügyeletet.Határidő: 2005. június 30.
 
MK 5. Az egészségügy korszerűsítését, valamennyi érintett közreműködő bevonásával és egyetértésével a társadalom nyilvánossága előtt, a közvélemény hiteles és folyamatos tájékoztatásával, mely mindeddig elmaradt. Az állampolgárok, a járulékfizetők döntsék el, hogy a járulékokból és közpénzből fenntartott társadalombiztosítás profit, azaz pénzügyi nyereség forrása lehet-e egészségnyereség helyett. Határidő: 2005. június 30. (Meg kell határozni, hogy ki mit ért az egészségügy korszerűsítése alatt.)
 
MK 6. Valódi közteherviselést, így különösen a járulékfizetésben. Az állam tartsa tiszteletben az önkormányzatok törzsvagyonát megtestesítő egészségügyi intézményeket! Garantálja azok tulajdonban maradását, és ne engedje a vagyon tőkeemeléssel való eltűntetését a Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyonához hasonlóan. A kormány teremtse meg az önkormányzatok részére kormánygaranciával a hosszú lejáratú belföldi és európai Uniós hitelek felvételét az intézmények megfelelő színvonalra emelése érdekében. Határidő: 2005. június 30.
 
MK 8. A társadalombiztosítási alapok ellenőrzésének soron kívüli megteremtését a munkavállalók és munkaadók részéről. Igazságos, méltányos, átlátható, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségén alapuló finanszírozási rendszer kialakítását.  Határidő: 2005. június 30.
 
MK 9. A modellkísérletekbe, így az irányított betegellátásba bevont betegek felvilágosított beleegyező nyilatkozatát, a modellkísérletek, így az irányított betegellátás nyilvánosság előtti ellenőrzését, a „kispórolt” pénzek profittá válásának bemutatását. Határidő: 2005. június 30.
 
MK 10. Az egészségügyi ágazatban dolgozók egységes közszolgálati jogviszonyának megteremtését, emellett valódi, szabad választáson alapuló más munkavállalói, vagy szerződéses jogviszony létesítésének lehetőségét. Határidő: 2005. június 30.
 
MK 11. A biztosított, a beteg kartonján, kórlapján, zárójelentésén feltűntetett és általa ismert beavatkozások és alkalmazott terápiák, gyógyszerek kerülhessenek csak elszámolásra, a szolgáltatással egyenértékű módon, a hamis adatokkal generált álteljesítmények értéken aluli finanszírozásával szemben. Határidő: 2005. június 30.
 
MK 12. Haladéktalanul kerüljön sor a 10 éve folyó hamis adatokon alapuló, a valósággal össze nem egyeztethető finanszírozási rendszer teljes felülvizsgálata, a privatizált szolgáltatók részletes elemzése a profit keletkezésének bemutatásával. Határidő: 2005. június 30.
 
SZB 1. A Sztrájkbizottság követeli a biztonságos betegellátáshoz nélkülözhetetlen tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az elmaradt beruházások, fejlesztések megkezdését, a hiányzó eszközök pótlását, az elavult, javíthatatlan eszközök cseréjét. Követeli az egészségügyi ágazatból a rendszerváltozás óta kivont 1500 milliárd forint 5 év alatti ütemezett visszapótlását a 2005. évi költségvetéstől kezdődően, legalább évi 300 milliárd forint nagyságrendben. Határidő: 2005. június 30.
 
SZB 3. A Sztrájkbizottság követeli, hogy a Kormány a jogalkotásról szóló törvény betartásával, az ágazat valamennyi szereplője véleményének figyelembevételével valósítsa meg a saját programjában meghirdetett egészségügyi reformot, és társadalmi konszenzus alapján alkossa meg az ehhez szükséges jogszabályokat. Határidő: 2005. június 30.
SZB 4. A Sztrájkbizottság soron kívül követeli az ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötését, az egészségügyi és szociális alágazat valamennyi munkavállalója számára csak ez nyújt garanciát a követelések teljesítésére. Határidő: 2005. június 30.
 
P 2. Legyen törvényi garancia a társadalombiztosítási járulékok és a közpénzek civil kontrolljára! Fel kell állítani a Társadalombiztosítási Felügyeletet! Ne lehessen adótitokká minősíteni a társadalombiztosítási járulékok és adók nyilvántartási és beszedési adatait 1998. december 31-től! Határidő: 2005. június 30.
 
P 5. A Nemzeti Egészségfejlesztési Programnak tartalmaznia kell az állami, a társadalombiztosítási és a privát szféra által ellátandó feladatokat! Határidő: 2005. június 30.
 
P 6. Az egészségügyi és szociális ellátás intézményi struktúrája, feladatai szakmai alapon kerüljenek meghatározásra, és a költségvetésekben rendeljék hozzá a szükséges forrásokat is 2000. december 31-ig! Határidő: 2005. június 30.
 
P 7. Az egészségügyi és szociális ellátás területén a kezelésben és gondozásban megmutatkozó minőségi és felszereltségi különbségek megszüntetésére dolgozzanak ki az érintettek bevonásával fejlesztési programot, amely tartalmazza a megvalósítás ütemezését, a szükséges pénzügyi forrásokat is! A program végrehajtását törvény garantálja társadalmi kontroll mellett 2001. június 30-ig! Határidő: 2005. június 30.
 
P 13. Ágazataink dolgozói ne kényszer hatására, hanem a szerződési szabadság szellemében dönthessék el, hogy állami/önkormányzati vagy magán jogviszonyban látják el feladataikat! Határidő: 2005. június 30.
 
P 15. A költségvetési törvényekben garantált ütemezésben kell visszaadni azokat a  pénzügyi forrásokat, amelyeket az elmúlt évek során a két ágazatból kivontak!  A kárpótlás mértékét az ágazat dolgozói és a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság saját életminőségének érezhető javulásában mérhesse le! Határidő: 2005. június 30.
 
2005. évi törvénykezés I. félév végéig
MK 1. Felelős Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumi vezetés jöjjön létre, amelynek el kell készítenie az Alkotmánynak az egészségügyi és egészségbiztosítási törvényeknek megfelelő egészségpolitikát. Kerüljön elfogadásra az Európai Szociális Karta társadalombiztosítási kötelezettsége a Parlament által. Határidő: az Európai Szociális Charta 2005. évi törvénykezés I. félév végéig
Folyamatos határidő
 
P 1. Az állam az állampolgároktól beszedett közpénzekből az alkotmányos feladatait lássa el! Ne vonuljon ki a közfeladatok ellátásából és azok finanszírozásából! Határidő: folyamatos
Nem került időbeli meghatározásra:
 
P 3. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program, amely a nemzet egészét érinti soha nem lehet pártpolitikai program, ezért a Kormány március 15-ig terjessze társadalmi vitára, és  társadalmi konszenzussal kerüljön elfogadásra 2001. június 30-ig!
 
P 4. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program és az egészségügyi intézmények működtetésére vonatkozó törvény elfogadásáig azonnal függesszék fel a minden szabályozást és szakmai koncepciót nélkülöző privatizációt!
Megjegyzések:
MK= Mit kíván a magyar nemzet? 2003. február 26.
SZB= Az EDDSZ Országos Sztrájkbizottság 2004. augusztus 12-ei ülésének összefoglalója és határozatai
P= Petíció 2000. december 7. A Petíció (P) 23. pontja kiegészül a Club Aliga átadásának igényével
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - AZ EDDSZ sztrájkkövetelései.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector